کلاس 101  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

ریاضی

ریاضی

فارسی

فارسی

علوم

آزمایشگاه علوم

يكشنبه

فارسی

فارسی

ریاضی

فارسی

فارسی

هنر

دوشنبه

علوم

علوم

ریاضی

پژوهش

فارسی

فارسی

سه شنبه

فارسی

فارسی

ریاضی

فارسی

آموزش نماز

انس با قرآن*

چهارشنبه

قرآن

قرآن

ورزش

ورزش

هنر

 
 
کلاس 201  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

هنر

هنر

قرآن

قرآن

ورزش

ورزش

يكشنبه

ریاضی

فارسی املا

هدیه های آسمانی

هدیه های آسمانی

علوم

 علوم

دوشنبه

ریاضی

ریاضی

فارسی خوانداری

فارسی خوانداری

قرآن

انس با قرآن

سه شنبه

ریاضی

فارسی املا

علوم

آزمایشگاه علوم

پژوهش

فارسی نوشتاری

چهارشنبه

ریاضی

فارسی املا

فارسی نوشتاری

فارسی خوانداری

آموزش نماز

 

 
کلاس 301  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

فارسی

فارسی

ریاضی

فارسی املا

علوم

 علوم

يكشنبه

قرآن

قرآن

کامپیوتر

کامپیوتر پژوهش

ورزش

ورزش

دوشنبه

ریاضی

فارسی

فارسی نوشتاری

اجتماعی

اجتماعی

هنر

سه شنبه

فارسی

فارسی املا

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

آموزش نماز

آزمایشگاه علوم

چهارشنبه

فارسی نوشتاری

فارسی خوانداری

ریاضی

هنر

انس با قرآن

 

 
کلاس 601  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

ریاضی

ریاضی

کار و فناوری

تفکر و پژوهش

فارسی نوشتاری

هنر

يكشنبه

آزمایشگاه علوم

علوم

اجتماعی

اجتماعی

ریاضی

قرآن

دوشنبه

ریاضی

فارسی خوانداری

علوم

اجتماعی

هنر

فارسی خوانداری

سه شنبه

ورزش

ورزش

انس با قرآن

قرآن

کامپیوتر

کامپیوتر

چهارشنبه

ریاضی

فارسی املا

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

فارسی نوشتاری

 

 
کلاس 401  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

ریاضی*

ریاضی

فارسی نوشتاری

فارسی خوانداری

اجتماعی

اجتماعی

يكشنبه

فارسی املا

ریاضی

آزمایشگاه علوم

علوم

قرآن

آموزش نماز

دوشنبه

قرآن

قرآن

ورزش

ورزش

کامپیوتر -پژوهش

کامپیوتر

سه شنبه

ریاضی

علوم

فارسی خوانداری

فارسی املا

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

چهارشنبه

اجتماعی

فارسی خوانداری

فارسی نوشتاری

هنر

هنر

 

 
کلاس 501  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

قرآن

انس با قرآن

ورزش

ورزش

کامپیوتر

کامپیوتر

يكشنبه

علوم

علوم

اجتماعی

اجتماعی

ریاضی

هنر

دوشنبه

ریاضی

فارسی املا

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

فارسی خوانداری

فارسی نوشتاری

سه شنبه

آزمایشگاه علوم

ریاضی

فارسی خوانداری

فارسی املا

آموزش نماز

هنر

چهارشنبه

فارسی نوشتاری

فارسی خوانداری

اجتماعی

ریاضی

قرآن

 

 
کلاس 102  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

ریاضی*

ریاضی

فارسی

فارسی

آزمایشگاه علوم

علوم

يكشنبه

فارسی

فارسی

ریاضی

فارسی

فارسی

هنر

دوشنبه

علوم

علوم

ریاضی

پژوهش*

فارسی

فارسی

سه شنبه

هنر

آموزش نماز

ورزش

ورزش

انس با قرآن

قرآن

چهارشنبه

فارسی

فارسی

ریاضی

فارسی

قرآن

 

 
کلاس 202  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

ورزش

ورزش

هنر

هنر

قرآن

قرآن

يكشنبه

ریاضی

ریاضی

فارسی خوانداری

فارسی خوانداری

قرآن

پژوهش

دوشنبه

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

علوم

علوم

انس با قرآن

فارسی املا

سه شنبه

ریاضی

ریاضی

آزمایشگاه علوم

علوم

فارسی املا

فارسی نوشتاری

چهارشنبه

ریاضی

فارسی املا

فارسی نوشتاری

فارسی خوانداری

آموزش نماز

 

 
کلاس 302  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

ریاضی

ریاضی

فارسی

فارسی املا

علوم

 علوم

يكشنبه

ورزش

ورزش

قرآن

قرآن

کامپیوتر -پژوهش

کامپیوتر

دوشنبه

ریاضی

فارسی

اجتماعی

اجتماعی

فارسی نوشتاری

هنر

سه شنبه

فارسی نوشتاری

فارسی املا

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

آزمایشگاه علوم

آموزش نماز

چهارشنبه

فارسی نوشتاری

فارسی خوانداری

ریاضی

هنر

قرآن

 

 
کلاس 402  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

ریاضی*

ریاضی

فارسی نوشتاری

فارسی خوانداری

اجتماعی

اجتماعی

يكشنبه

کامپیوتر

کامپیوتر

ورزش

ورزش

انس باقرآن

قرآن

دوشنبه

فارسی املا

ریاضی

علوم

آزمایشگاه علوم

قرآن

آموزش نماز

سه شنبه

ریاضی*

علوم

فارسی خوانداری

فارسی املا

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

چهارشنبه

اجتماعی

فارسی خوانداری

فارسی نوشتاری

هنر

هنر

 

 
کلاس 502  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

علوم

علوم

اجتماعی

اجتماعی

ریاضی

هنر

يكشنبه

ریاضی

فارسی املا

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

فارسی خوانداری

فارسی نوشتاری

دوشنبه

کامپیوتر -پژوهش

کامپیوتر

قرآن

انس با قرآن

ورزش

ورزش

سه شنبه

ریاضی

آزمایشگاه علوم

فارسی خوانداری

فارسی املا

آموزش نماز

هنر

چهارشنبه

فارسی نوشتاری

فارسی خوانداری

اجتماعی

ریاضی

قرآن

 

 
کلاس 602  

روزهاي هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

شنبه

ریاضی

ریاضی

تفکر و پژوهش

کار و فناوری

فارسی نوشتاری

هنر

يكشنبه

ریاضی

آزمایشگاه علوم

اجتماعی

اجتماعی

علوم

قرآن

دوشنبه

ورزش

ورزش

کامپیوتر

کامپیوتر

انس با قرآن

قرآن

سه شنبه

ریاضی

فارسی خوانداری

علوم

اجتماعی

هنر

فارسی خوانداری

چهارشنبه

ریاضی

فارسی املا

هدیه آسمانی

هدیه آسمانی

فارسی نوشتاری