کلاس های هوشمند  
دبستان شاهد تقوی پیشگان دارای دوازده کلاس درسی است که تمامی این کلاس ها به رایانه و ویدئو پروژکتور جهت کمک به یادگیری بهتر دروس مجهز شده است.