آزمایشگاه  
تمام وسایل مورد نیاز جهت انجام آزمایشهای مربوط به علوم تجربی در حیطه سنی دانش آموزان ابتدایی به تعداد گروه ها موجود می باشد. همچنین وسایلی نظیر میکروسکوپ هاو... نیز جهت بهره برداری موجود می باشد.

از نظر نرم افزاری نیز نرم افزار های شبیه ساز نظیر کیمیا و.... جهت شبیه سازی آزمایشات موجود و در حال بهره برداری  می باشند.

سعی و تلاش ما این است که تا آنجا که امکان دارد تمام امور توسط دانش آموزان صورت گیرد. و نقش مسئول آزمایشگاه به عنوان راهنما و هدایت گر  کلی روند انجام امور خلاصه شود.

دانش آموزان بر اساس برنامه آموزشی آزمایشگاه در ساعات و زنگ های مقرر طبق جدول ازپیش تعین شده در آزمایشگاه حضور می یابند. و حضور آنها در ساعات دیگر جهت تحقیق و یا پرسش و ... در ساعات دیگر مقدور می باشد.